Fagpersoner

Det kan være krævende at arbejde med børn med ADHD. Nogle fagpersoner føler sig udfordrede og frustrerede over, at barnet tilsyneladende ikke vil samarbejde. Men sådan behøver det ikke at være. På Center for ADHD har vi positive erfaringer med at klæde fagpersoner på til arbejdet med børn med ADHD og lignende symptomer. Børn er, uanset diagnose, først og fremmest børn. Hvis de ofte mødes af skæld ud og irettesættelser, kan det føre til dårligt selvværd og adfærdsproblemer og det kan være vanskeligt at komme i samarbejde. Hos Center for ADHD er målet, at fagprofessionelle kan styrke barnets tro på sig selv og få strategier til en positiv hverdag. Vi giver metoder og nye handlemuligheder, så man som fagperson kan stå solidt funderet i de daglige udfordringer.

Hjælp familien

Kender du et barn, der har forstyrret opmærksomhed, ringe koncentration, uro, impulsivitet og raserianfald – et barn som ikke trives – måske i forbindelse med dit arbejde? Som fagperson kan du hjælpe børn med ADHD og deres forældre til en tidlig indsats ved at opfordre forældrene til at opsøge et forældretræningskursus, korte rådgivningsforløb eller individuel samtaleterapi. Forskningen viser, at jo tidligere der sættes ind med intervention, jo bedre resultat får barnet og familien – også i det lange løb. 

Center for ADHD har egen visitation. Det betyder, at forældre kan henvende sig direkte til centeret, selvom barnet ikke har fået en diagnose. 

KUNSTEN AT BEVARE ROEN 

Som forælder, fagperson eller pårørende til et barn med ADHD kan det være en udfordring at bevare roen, når situationer spidser til og koger over – især hvis man selv er ramt af ADHD. På denne temaaften kigger vi nærmere på, hvorfor temperamentet nogle gange løber af med os, og du lærer effektive strategier til at regulere temperamentet og bevare roen. 

Undervisere er Maria Møller Cassøe og Michaela Noer  
Vores fyraftensmøder er gratis. 

Se dato for næste fyraftensmøde og Tilmeld dig her

 

ADHD OG DIGITAL TRIVSEL

Børn i dag er vokset op med digitale sociale medier. Faktisk kan mange navigere på en Ipad, før de kan gå. Hvad betyder brugen af skærme for børn med ADHD og adfærdsvanskeligheder? Hvad viser forskningen, og hvordan kan vi som voksne guide og hjælpe børnene til en god hverdag, hvor digitale medier og skærme spiller en rolle? Digitale medier er kommet for at blive, men vi er som forældre og fagpersoner i høj grad med til at definere, hvad vi anvender medierne til, og hvordan udviklingen vil forløbe. Til fyraftensmødet kommer vi omkring:

 • Viden om mediernes udvikling
 • Viden om digitale medier – hvad skal du som forældre og fagperson vide og være opmærksom på
 • Hvad siger forskningen om brugen af skærm og koncentrationsevne?
 • Konkrete strategier til at skabe en god hverdag, hvor digitale medier er et positivt tilvalg

Undervisere: Mediekonsulent Malene Lundgren og psykolog Luise Bæk Bomme
Vores fyraftensmøder er gratis.
Se dato for næste fyraftensmøde og Tilmeld dig her

ADHD I SKOLEN 

Få teoretisk forståelse og praktisk inspiration til det daglige arbejde i og uden for klassen med børn – med eller uden diagnosen ADHD.
Undervisere: Forfatterne til bogen ”ADHD i skolen” Lene Straarup og Mette Holst Bertelsen

Læs mere og tilmeld dig næste dato her

STYRK RELATIONEN TIL DIT BARN 

Vi kender alle til den stressede morgen, hvor børnene er på tværs og stemningen er dårlig. På vej til arbejde rammes vi af fortrydelse, skyldfølelse og selvbebrejdelse. De situationer hvor man går fejl af hinanden tærer på relationen. På dette fyraftensmøde får du konkrete strategier og værktøjer til, hvordan du som forælder kan bremse de negative afstemninger og bibeholde den gode kontakt. Det hjælper til at bevare båndet af tillid til dit barn.

Underviser: Micheala Noer

Læs mere og tilmeld dig her

Er din skole, dagtilbud eller klub udfordret, for eksempel som følge af øget inklusion af børn med særlige behov?

Center for ADHDs psykologer og specialpædagogiske konsulenter kan i samarbejde med ledelse, lærere og pædagoger bidrage til at etablere et positivt og anerkendende miljø, med ro og ros frem for stress og skældud. Så kan I skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for læring og udvikling.

Fokus kan f.eks. være på den gode relation til børn, som kan være vanskelige at opbygge relationer til grundet impulsivitet, hyperaktivitet og/eller opmærksomhedsvanskeligheder. Eller på, hvordan man tackler et barn, der reagerer fysisk voldsomt på konflikter og måske slår voksne og andre børn.

Vores konsulentydelser varierer alt efter ønsker og behov. Vi bidrager til at analysere jeres udfordringer og kommer med input til, hvordan de løses bedst muligt. Vi fungerer som sparringspartner i udviklingen og implementeringen af specialpædagogiske tiltag med fokus på børn med ADHD og lignende adfærd. Og vi udvikler og gennemfører kurser, temadage og workshops om netop de emner og problemstillinger, der udfordrer jer. 

KONSULENTYDELSER PÅ ET SOLIDT FAGLIGT FUNDAMENT 
Vi rådgiver med afsæt i evidensbaseret viden om relationsopbygning, læringsteori og ADHD. Vi trækker hertil på vores erfaringer fra forældretræning og ­rådgivning samt på vores viden om de udfordringer, der hver dag møder lærere, sundhedsplejersker og pædagoger.

Kontakt Center for ADHD for mere information.

Med et innovativt syn på ADHD og praksisrelateret forskning i bagagen sigter vores kurser mod at skabe en ny dna i mødet mellem voksne og børn med ADHD. Vores fokus er et fællesskab, hvor alle kan være med. Vi tager udgangspunkt i evidensbaseret viden om relationsopbygning, læringsteori og ADHD. Formålet er at forebygge og afhjælpe negative adfærdsmønstre og lavt selvværd i hverdagen. Vi introducerer strategier og redskaber, som kan være relevante for alle børn, og som samtidig kan etableres som en specialpædagogisk indsats.

Målgruppen spænder fra pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, psykologer og præster. Deres tilbagemeldinger på kurserne er, at konfliktniveauet falder, hverdagen bliver mere positiv i børnegruppen, og de oplever en bedre kontakt til de børn, der udfordrer – og til deres forældre.

EFTERUDDANNELSE FOR PSYKOLOGER OG SPECIALKONSULENTER

Det er vores oplevelse, at der stilles store krav til PPR-psykologers videns om pædagogiske tilgange og redskaber, som de anvender i rådgivning og vejledning af fagprofessionelle inden for skole- og dagtilbudsområdet. Hvad stiller man fx op med en lærer, der søger vejledning omkring et barn, der slår læreren eller klassekammeraterne og stikker af fra undervisningen? 

På Center for ADHD tilbyder vi et kursus for PPR-psykologer, med undervisning i konkrete pædagogiske redskaber til det generelle arbejde med en børnegruppe og til børn med ADHD og lignende vanskeligheder. Vi arbejder særligt med redskaber til at: 

 • Opbygge den gode relation
 • Coache barnets kompetencer
 • Rose effekt
 • Give virkningsfulde beskeder
 • Håndtere raserianfald
 • Lære barnet at problemløse selv

Kurset dykker både ned i strategierne og klæder dig på til at rådgive og vejlede andre fagprofessionelle i at bruge redskaberne. De anvendes både i arbejdet med børn som børn er flest og kan etableres som en specialpædagogisk indsats til børn med ADHD. Du får udleveret konkrete modeller og redskaber til brug i vejledningen af lærere og pædagoger.  

Næste kursus i Aarhus: 14. marts, 4. april og 2. maj og 22. maj 2019 Tilmeld dig her

Næste kursus i København: 22. august, 23. august og 18. september og 19. september 2019 Tilmeld dig her

 • Pris pr. deltager: kr. 5.295,- eksl. moms. 
 • Undervisere: Lene Straarup og Luise Bæk Bomme.

INKLUSION AF BØRN MED ADHD

Med et innovativt syn på ADHD og praksisforskning i bagagen vil dette kursus arbejde målrettet med at skabe en ny DNA i mødet mellem voksne og børn med ADHD. Vi går bag om diagnosen og arbejder med redskaber til at opbygge den gode relation, rose, give effektive beskeder, coache kompetencer, håndtere raserianfald og lære barnet at problemløse selv. Vi skal eksperimentere med redskaberne og danne de første og vigtigste erfaringer med, hvordan det bliver sjovt at have ADHD med i fællesskabet.

Vi udarbejder sammen strategier for, hvordan man som voksen kan positionere sig og gå nye veje, når uforudsete situationer opstår. Undervejs øver du metoder til strukturering og planlægning, som skaber ro for børn med ADHD.
Kurset belyser de vigtige tematikker med baggrund i og inspiration fra udviklingspsykologien, neuropsykologien, forskellige læringsteorier, CBT, specialpædagogik og relevant forskning. Deltagerne vil over tre dage møde, diskutere og træne helt konkrete strategier og forståelser.
Forløbet, som stiller skarpt på inklusion i skole og børnehave, er målrettet lærere og pædagoger.
Du får et deltagerbevis på dagen. 

Praktiske oplysninger

Kurset foregår på Center for ADHD, Marselis Boulevard 1. 8000 Århus C.
Inklusiv materialer og forplejning.
Kurset løber over tre dage:
21. februaf 2019, 6. marts og 21. marts 2019 Tilmeld dig her

 • Pris pr. deltager: kr. 3.295,- eksl. moms. 
 • Undervisere: Lene Straarup og Luise Bæk Bomme.

Supervision med en psykolog fra Center for ADHD er øjeblikkelig hjælp til at komme videre med en fastlåst problemstilling. Vi har stor erfaring i supervision til pædagogisk personale, hvor problemstillingen omhandler ADHD eller lignende vanskeligheder. Gennem en struktureret samtale får du og dine kollegaer værktøjer, der kan bruges i en travl hverdag, hvor ressourcer og overskud til at ændre praksis kan være begrænset. Det er muligt at købe en enkelt supervisionssamtale, men vi anbefaler et forløb på f.eks. 3 gange med 2 til 3 deltagere. Supervisionen kan foregå både hos jer eller på Center for ADHD.


Kontakt Center for ADHD for mere information.

Center for ADHD tilbyder skærddersyede temadage målrettet en bestemt faggruppe eller arbejdssted. Vi tager udgangspunkt i de ADHD relaterede problemstillinger, I oplever i hverdagen. Vi introducerer strategier og redskaber, som er anvendelige for alle, som har relationen som udgangspunkt i arbejdet. Vores temadage starter ofte med en introducerende del, som vil variere alt efter hvilket tema, der er på dagsordenen. Det kan f.eks. være teorier om ADHD, viden om De Utrolige År, oplæg omkring relationer, inklusion, konflikthåndtering eller lignende. Herefter vil der være indføring i nye måder at tænke på eller nye strategier, som bliver koblet til den praksis, I befinder jer i.
Der bliver mulighed for at afprøve de nye strategier i et trygt læringsrum, hvor alle spørgsmål er velkomne.


Kontakt Center for ADHD for mere information.